Çukurova Üniversitesi BM Sürdürülebilir Kalkınma Çalışmaları

Çukurova Üniversitesi BM Sürdürülebilir Kalkınma Politikaları

AMAÇ 1: YOKSULLUĞA SON

Çukurova Üniversitesi Yoksulluğa Son Politikası

Yoksulluk; genel olarak en düşük yaşam standardına erişememe durumu olarak tanımlanmakla birlikte, bireyin gelirin harcamalarını karşılayamadığı zamana ve mekâna göre değişen karmaşık bir olgudur. Bu nedenle zaman ve mekân bağlamında yoksulluğu tanımlayarak, en az geçim standardının ne olduğu ve nasıl ölçüleceği ile işe başlamak, yoksulluk kademelerini belirleyerek, yapılacak zaman planlamasına göre kademe kademe yoksullukla mücadele edilmelidir. Çukurova Üniversitesi yoksullukla mücadelede; maliye politikası araçlarını kullanarak (Kamu harcamaları-Kamu gelirleri- Borçlanma) kısa ve orta vadeli çözüm önerileri sunmayı hedefler. Yoksulluğun sona erdirilmesi çok yönlü politikaları gerektirmektedir. Konunun iktisadi yönü bu çok yönlü politikaların önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Çukurova Üniversitesinin yoksullukla mücadele politikası aşağıda belirtilen hususları kapsar:
• Nüfus artış hızına uygun bir büyüme hedefi belirlenmesi çalışmalarına katkı sağlar.
• Büyüme hızını yakalayabilmek için tasarruf ve yatırım dengesi kurulmasını hedefler.
• Maliye politikaları kanalıyla vergi gelirleri gelir dağılımını düzenleyici bir rol üstlenir.
• Diğer taraftan kamu harcamaları kanalıyla yoksulluğa yönelik özel uygulamalar yapar.
• İstihdam sağlanması yoksulluğun önüne geçmede temel parametredir. Bu amaçla iktisadi büyümenin istihdam yaratıcı ve istihdam arttırıcı yönlerine önem verir.
• Uygulanan para ve kredi politikaları istihdam odaklı projelere önem verir.

AMAÇ 2: AÇLIĞA SON

Çukurova Üniversitesi Açlığa Son Politikası

Açlık, dengesiz ve yetersiz beslenme, gıda güvencesinin olmaması konuları ülke kalkınmasında en büyük engellerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya nüfusunun hızlı artışı, iklim krizlerinin neden olduğu; çevresel bozulmalar, biyo-çeşitliliğin azalması ve tarımsal üretimdeki değişiklikler, kırsalda yaşayan nüfusun hızla azalması vb faktörlerle açlık, yetersiz beslenme ve gıda güvencesinin önemi daha da artmaktadır. Gıda güvencesi, toplumun beslenme ihtiyacının karşılanması için yeterli miktarda, güvenilir ve ulaşılabilir gıda maddeleri üretimine ve üretilen gıdalara erişimin sürekliliğine vurgu yapan bir kavramdır. Çukurova Üniversitesi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım konularındaki araştırmalarla Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda açlığa son politikası geliştirmektedir. Çukurova Üniversitesinin açlığa son politikası aşağıdaki hususları kapsamaktadır:
• Çukurova Üniversitesi açlığa son vermek amacıyla gıda güvencesinin sağlanabilmesi ve gıda ürünlerinin sürdürülebilir ve sağlıklı üretimi ve tüketimi üzerine araştırmalar, lisansüstü tez çalışmaları yaptırır.
• Özellikle küçük tarım işletmelerinin desteklenmesi ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına teşvik edilmesi ve bu sayede kaliteli ürün alınması ve verimin artırılması amacıyla bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirliği ve araştırmalar yapar. Bu sayede kronik açlığın çözümü konusunda karar alıcılara, somut ve anlamlı veriler sunar.
• Dünyamızda üretilen gıdanın üçte biri kayba uğramakta veya çöpe atılmaktadır. Gıda kayıp ve israfını azaltmak amacıyla gıdaların güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde üretimi, hazırlanması, işlenmesi, paketlenmesi, saklanması, dağıtılması ve gıdalardan uygun bir şekilde yararlanılması konularında çalışmalar yapar ve mühendisler yetiştir.
• Toplumun her kesiminin yıl boyunca yeterli besine sahip olmasını sağlayan araştırma çalışmalarında bulunur.
• Açlığa son, üniversitemizin öncelikli çalışma alanları arasında yer alması nedeniyle gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik konusunda görev alan paydaşlara, kamu, çiftçi ve gıda üreticilerine nitelikli etkinlikler ve eğitimler düzenler bilgi ve becerilerini artırır.
• Küresel olarak, yaklaşık 3.3 milyar insan, günlük kişi başına hayvansal protein alımının neredeyse %20’sini balık tüketiminden sağlamaktadır. Bunun devamının sağlanması ve arttırılması için; tatlı su ve denizlerimizdeki türlerin stoklarının belirlenmesi ve takip edilmesi; hedef dışı avlanmanın önüne geçecek (türe özgü av aletinin seçimi, avlanma sezonu ve avlanma yasaklarının belirlenmesi gibi) düzenlemeler yapılması; stokların devamlılığı ve sağlığı açısından her türlü yasak avcılık ve aşırı avcılık faaliyetlerinin tespit edilip, önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması; akuakültür üretiminin artırılmasına yönelik yerel ve ulusal yönetimlere ekonomik destek sağlayarak üretim çiftliklerinin artırılması önem arz etmektedir. Çukurova Üniversitesi anılan konularla ilgili ciddi çalışmalar yürütmektedir.

AMAÇ 3: SAĞLIKLI BİREYLER

Çukurova Üniversitesi Sağlıklı Bireyler Politikası

Çukurova Üniversitesi bireylerin sağlığının korunması, ayrıca hastalıklarla mücadele etme konusunda insan sağlığının ve yaşam kalitelisinin devamlılığını sağlamayı görev edinmiştir. Çukurova Üniversitesinin sağlıklı bireyler politikası aşağıda belirtilen hususları kapsar:
• Anne ve çocuk ölüm hızlarının azaltılmasını hedefler.
• Çocuk sağlığını en ince ayrıntısına kadar irdelerken diğer taraftan sosyal pediatriyi de önemsemektedir.
• Okul öncesi eğitimi, çalışan annelerin sosyal açıdan desteklenmelerini (izinleri, vs) benimseyerek, sağlıklı anne ve aile sağlıklı çocuk, gençlik ve nesil yetiştirilmesini hedefler.
• Son derece özel ve önemli bir yaş grubu olan ergenlik yaş grubunun sağlık problemlerine Üniversite politikamız hassasiyet göstermektedir.
• Çukurova Üniversitesi eğitim sürecindeki eşitsizlikleri önlemeye çalışarak, sınav kaygılarının azaltılmasını hedefler. Değerler ve etik kavramlar pekiştirilmeye çalışılır.
• Üniversitemiz cinsellik ve üreme sağlığı eğitimleri ile, sağlıklı ve saygılı seçimler yapan, kendine saygılı bireylerin yetişmesini hedefler.
• Öğrenciler sadece akademik yönden değil psikolojik, sosyal ve ekonomik açıdan da desteklenir.
• Kampüs sınırları içerisinden başlayarak tüm ulusumuz için sigara, ilaç ve madde bağımlılıkları ile savaşmayı ilke edinmiştir.
• Sağlıklı yaşam için sağlıklı ve düzenli beslenmenin, temiz su, hava, besin ve barınmanın önemini benimseyerek daha fazla eğitim, daha fazla farkındalık yaratmaya çalışır.
• Sağlıklı yaşam için egzersiz son derece önemlidir. Giderek artan sedanter yaşam beraberinde pek çok sağlık problemini getirir. Bunun farkında olmak ve farkındalığını artırmak amacıyla Üniversitemiz bünyesinde Obezite, Diyabet, Kardiyovasküler Hastalıklar gibi pek çok ana başlıklarda yaşam tarzı değişiklikleri ve egzersiz ile korunma eğitimleri ve olanaklar sağlar.
• Üniversitemiz öğrencileri lisans eğitimlerinin bir parçası olarak eğitim kurumlarına ağız ve diş sağlığı taraması yapmaya gitmektedir.
• Özellikle meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ile ortak olarak halkın ağız ve diş bakımı konusunda bilinçlendirilmesi için yazılı ve görsel materyaller kullanılmaktadır.
• Özel bakım gereksinimi duyan bireyler olmak üzere, tüm engelli gruplarına ağız ve diş sağlığı eğitimi düzenli olarak verilmektedir.
• Üniversitemiz, hastalıkların önlenmesi ve ölüm oranının azaltılmasında erken teşhis, toplumun bilgilendirilmesi, aşı kampanyaları ve üreme sağlığı hizmetlerinin önemini benimsemiştir.
• Üniversitemiz, yetiştirdiği öğrencilerinin lisans eğitimi sonucunda araştırma yapabilen ve sağlık hizmetlerinde ilacın geliştirilmesinden hastaya ulaştırılmasına kadar olan bütün aşamalarda aktif rol oynayabilecek mezunlar yetiştirmeyi amaçlanmaktadır.
• Yeşil alanların insan sağlığına olan faydalarını ortaya koyan somut araştırmalar yapar ve sonuçlarını halka/kurumlara çeşitli etkinlikler ile duyurarak konu ile ilgili toplumsal farkındalığı artırır.
• Sağlık kuruluşlarına ait bahçelerin düzenlenmesine ilişkin disiplinler arası çalışmalara açık projeler sunar.
• Bireylerin sağlının sürdürülebilirliği ile ilgili olarak, sağlıklı mekanların planlanmasının önemini lisans ve lisansüstü dersler ile gelecek nesillere aktarır.
• Öğrencilerin eğitim dönemlerinde insan sağlığı ve kaliteli yaşam ortamları kavramlarını ön plana çıkarmak, tasarım stüdyolarında yaşlı ve engelli bireyler için engelsiz tasarım kavramının kritik unsuru olarak ele alınarak öğrenci ve mezunlarda bilinç düzeyini yükseltmeyi amaçlar.
• Enerji, ulaşım, sanayi gibi sektörlerden kaynaklı olumsuz sonuçların (gürültü, hava, su kirlikleri, ısı adası oluşumları) insan sağlığına olan etkilerini azaltmaya yönelik multi disipliner araştırmalar yapar.
• Herkes için erişilebilir tasarım politikasının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını (özellikle kırılgan durumda olan kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılar), olumsuz çevresel etkilerinin azaltılmasını ve barınma sorunları üzerine araştırma ve tasarımlar yapılmasını teşvik eder.

AMAÇ 4: NİTELİKLİ EĞİTİM

Çukurova Üniversitesi Nitelikli Eğitim Politikası

Çukurova Üniversitesi, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda nitelikli eğitim politikası olarak “herkes için kapsayıcı ve nitelikli eğitim” politikasına sahiptir. Üniversitemizin bu hedef doğrultusundaki nitelikli eğitim politikası aşağıda belirtilen ana unsurları kapsar:
• Kırsal ve kentsel kesimler arasındaki eşitsizlikler, yoksul ailelerin çocukları ile en varlıklı ailelerin çocukları arasında okula ve eğitime erişme konusunda yaşanan eşitsizliklerin giderilmesi ve “herkes için kapsayıcı ve nitelikli eğitim”in başarılmasında “açık ve uzaktan öğrenme”nin işe koşulmasıyla gerçekleştirilebileceğini savunur. Açık ve uzaktan öğrenme üniversitemizin ana çalışma alanlarından biridir.
• Açık ve uzaktan öğrenme üniversitemizin ana çalışma alanlarından biridir.
• “Nitelikli Eğitim" amaçlarının ayrıntısına inildiğinde, "herkes için kapsayıcı ve nitelikli eğitim" için yabancı dil eğitimi bağlamında öngörülebilecek hedefleri vardır: Bu bağlamda gerek kurum içi gerekse kurum dışı faaliyetlerle; a) Yabancı dil öğrenmenin bilim, teknoloji ve sanata, dolayısıyla sürdürülebilir kalkınmaya katkısının anlaşılmasının sağlar, b) 1. ve 2. yabancı dil eğitiminin etkin bir biçimde yoğunlaştırılmasını sağlar, c) Yabancı dil öğrenme talebi olup da maddi gücü zayıf kişilere materyal ve kurs desteği sağlar, d) Okulöncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretimin niteliklerine özgü ayrı ayrı yabancı dil öğretmeni yetiştirme programlarının açılmasını öngörür.
• Yaygın halk eğitimi doğrultusunda üniversite, valilik ve yerel yönetimlerden de alınacak maddi ve sosyal destekler ile konferans ve sempozyum düzenlenmeye yönelik çalışmalar yapar.
• Eğitimin üniversite öncesi kademelerinde okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve lise düzeylerinde düşünme eğitimi, çocuklar için felsefe ve dünya sorunları gibi alanlarda çeşitli sunumlar hazırlayarak sürdürülebilir bir şekilde eğitimi halka yaymayı amaçlar.
• Bunun dışında üniversitemizde verilen eğitim ile birlikte yurtlarda nitelikli imkânlar sağlanması, yoksul çocuklara sosyal ve kültürel destek verilmesi son derece önemlidir.
• Üniversitemiz bünyesinde bulunan “Rehberlik ve Psikolojik Danışma” birimi kapsayıcı eğitim konusunda çalışmalar yapar.
• Üniversitemiz eğitim programlarında okutulan zorunlu derslerden biri olan “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında “Nitelikli Eğitim Politikası” yeni nesillere aktarılır.

AMAÇ 5: CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Çukurova Üniversitesi Cinsiyet Eşitliği Politikası

Çukurova Üniversitesi sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda cinsiyet eşitliğinin önemini bilir ve bu doğrultuda üstüne düşeni yapmayı önemser. Çukurova Üniversitesini tercih eden toplumun bütün bireylerine eşit bir şekilde kaliteli eğitim ve bünyesinde yer alan akademik personel ile idari personeline ise eşit yönetim imkânı sağlar. Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin önüne geçmeyi hedefleyen Çukurova Üniversitesinin cinsiyet eşitliği politikası aşağıda belirtilen hususları kapsar;
• Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin önüne geçmek için kadın ve kız çocuklarının eğitim, sosyal ve iş alanlarında farkındalıklarının artırıldığı akademik ve idari çalışmaları destekler.
• Cinsiyet Eşitliği hakkında Üniversitenin her biriminde farkındalıkları artırmak için yapılan bilinç yükseltme eğitimlerine olanak sağlar.
• Üniversitenin her biriminde Cinsiyet Eşitliği politikasının yaygınlaştırılmasını hedefleyen Çukurova Üniversitesi; ilgili birimlerinde verilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği derslerini destekler.
• Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersleri ile öğrencilerde bilinç yükseltme ve farkındalık sağlar.
• Cinsiyet Eşitliği bilincini toplumun her kesimine yaymak amacıyla Sivil Toplum Kuruluşları ile yapılan çalışmaları destekler.
• Cinsiyet Eşitliği politikasını önemseyerek nitelikli akademisyen sayısının artırılmasını sağlar.
• Cinsiyet Eşitliği kapsamında bünyesinde kadına yönelik şiddeti önlemeye çalışan ve kadın hakları konusunda yapılan bilinç yükseltme program çalışmaları düzenleyen birim ve merkezleri bulundurur, çalışmalarını yürütür.
• Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusu ile ilgili her türlü ulusal – uluslararası etkinliği düzenler. Bu konu ile ilgili farklı kurum ve kuruluşların düzenlediği etkinliklere katılır, onlarla iş birliğinde bulunur.
• Üniversite bünyesinde yer alan birimlerin yönetiminde Cinsiyet Eşitliği politikasını gözetir ve uygular.
Bünyesinde “Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi” ile bu merkeze bağlı “Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimi” bulundurarak Çukurova Üniversitesinin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Tacizi önlemeye karşı güçlü ve kararlı duruşunu sergilemektedir, bu birimlerin ulusal – uluslararası aktif çalışmalarını destekleyerek daha geniş kitlelere ulaşmak için kadınla ilgili sosyoloji, kültür, sağlık, ekonomi, eğitim ve hukuk gibi farklı alanlarda ortak ve ayrı ayrı yapılan çalışmaları yapmaya devam etmektedir.

AMAÇ 6: TEMİZ SU VE SIHHİ KOŞULLAR

Çukurova Üniversitesi Temiz Su ve Sıhhi Koşullar Politikası

İklim krizi nedeniyle meydana gelen küresel ısınma, artan kuraklık ve çölleşme su kıtlığını da beraberinde getirmektedir. Su kıtlığı dünyamızdaki insanların %40’ından fazlasını etkilemektedir. Güvenli içme suyu kaynaklarının azalması dünya genelinde yaşanan sorunların başında yer almaktadır. Çukurova Üniversitesi, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında toplumun her kesiminin “Temiz Su ve Sıhhi Koşullar”a ulaşmasını sağlamak amacıyla oluşturulan Üniversitemiz politikası aşağıda belirtilen konuları kapsamaktadır:
• Toplumdaki her kesimin güvenli içme suyuna yeterli temizlik ve sıhhi koşullarda erişebilmesini sağlamak için atık su hizmetleri ve sürdürülebilir su yönetimini güvence altına almayı amaçlar.
• Üniversitemizde temiz su kullanımında tasarruf etmek amacıyla bazı binaların lavabolarında ve tuvaletlerinde sensörlü sıhhi tesisat armatürleri kullanır. Üniversitemiz her binasında tasarruflu armatürlerin kullanımını amaçlar.
• Üniversitemiz yeşil alanlarında özellikle yaz aylarında bitkilerin sulanması amacıyla temiz su kullanımında zaman ayarlı damla sulama sistemleri ve yağmurlama sistemlerini kullanır. Üniversitemizin tüm yeşil alanlarında tasarruflu ve akıllı teknolojilerle donatılan sulama sistemlerine geçilmesini amaçlar.
• Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğindeki tarım arazilerinin ve hayvancılık tesislerinin temiz su ihtiyacının tasarruflu olarak kullanımı amaçlar.
• Üniversitemiz temiz su ve sıhhi koşullara ulaşma konusunda kamu kurum- kuruluş-üretici-tüketici işbirliğiyle ulusal, bölgesel ve uluslararası araştırma ve çalışma faaliyetlerinin artırılmasını amaçlar.
• Üniversitemiz kampüsünde ve her biriminde atık suların arıtılması, yeniden kazanılması ve temiz su kullanımının tasarrufu konusunda eğitim, panel, sempozyum vb toplantılar düzenler.
• Üniversitemiz bünyesinde yapılan ve yapılacak çalışmalarla, su kirliliği ve kirliliğin su yoluyla taşınması ve ekosistem üzerindeki ve besin zinciri yoluyla halk sağlığına olumsuz etkilerinin belirlenmesine ve önlenmesine yönelik çalışmalara katkı sunar.
• Üniversitemiz, hem kampüs içinden hem de kampüs dışından içme, kullanma ve rekreasyonel suların mikrobiyoljik kirleticilerin ve kaynakların belirlenmesi konusunda resmi ve özel kuruluşlara destek verir.
• İnsanın hareket yeteneğinin ve çeşitliliğinin artmasının bir sonucu olarak içme ve tarımsal kullanıma ait sularının gün geçtikçe azalması ve hijyen sanitasyon niteliklerinin gittikçe kısıtlanması nedeniyle, Üniversitemiz kuraklık ve tuzluluk stresine dayanıklı tarıma yönelik ulusal/uluslararası inovatif araştırma ve projelere odaklanır. Ayrıca kimyevi gübre ve tarımsal ilaçların azaltılmasına yönelik yenilikçi mikrobiyel gübrelerin geliştirilmesi çalışmalarına katkılar sunar.
• İklim değişikliğine yönelik bilgilendirme ve sera gazlarına neden olan fosil yakıtların kullanımının azaltılması ve enerji verimliliği çalışmaları yapar. Yaşanabilir bir dünya için temiz su kaynakları ve temiz enerji kaynaklarının öneminin bireylere kazandırılmasını hedeflenir.
• Üniversitemiz “İyi su kalitesi çevresine sahip su alanlarının oranını arttırma” kapsamında çalışılan çeşitli projelere veri üretir.
• 2030’a kadar uygun görüldüğünde sınır ötesi işbirliği yoluyla her düzeyde bütünleşik su kaynakları yönetimi uygulanması ile ilgili projeler yürütülmekle birlikte, taşra teşkilatlarında havza yönetim toplantılarında Üniversitemiz temsil edilir.
• Elde edilen proje çıktıları ve verilen anahtar kelimelerdeki birikimlerimizin uygulanabilir olması açısından kurumlar ile görüşmeler yaparak farkındalığın artması sağlanır.
• Ülkemiz dağları, ormanları, sulak alanları, nehirleri, akiferleri ve gölleri kapsayan su ekosistemlerinin korunması ve eski haline getirilmesi ilgili olarak; Üniversitemizde, sulak alanlar, nehirler ve göller ile ilgili su ekosistemlerinin korunmasına yönelik bireysel ve kurumlarla ortak veri üretme çalışmaları yapılır.
• Coğrafi bölgemiz “Sulak Alan Komisyonu”nda Üniversitemiz olarak yer alarak sulak alanların korunmasına yönelik bilgi ve tecrübeler aktarılır, önerilerde bulunularak yönetim planı oluşturulmasına katkı sağlanır.
• Sucul ekosistemin korunması için farkındalık oluşturma amaçlı “Sulakalanlar ve geleceğimiz”, “Sürdürülebilir yaşamda su” gibi dersler okutularak, her kesimden öğrenciler ve STK’larda farkındalık için sucul ekosistemleri korumaya yönelik toplantılar ve webinarlar verilir ve TUBİTAK Bilim ve Toplum Bilim Söyleşileri ve TUBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları projelerinde yer alarak bilgi birikimini gelecek nesillere aktarmaya çalışılır.

AMAÇ 7: ERİŞİLEBİLİR VE TEMİZ ENERJİ

Çukurova Üniversitesi Erişilebilir ve Temiz Enerji Politikası

Çukurova Üniversitesi, enerjinin verimli kullanılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması, birim enerji maliyetlerinin sanayideki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması konularında yetkin öğretim üyelerimizle teknolojik gelişimlerin ışığında ve sürdürülebilir çevre hassasiyetlerini de gözeterek nitelikli çalışmalar yaparak, ürettiği bilgi, hizmet ve teknolojiyi toplum yararına sunmayı hedefler. Bu kapsamda;
• Alternatif ve çevre dostu yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiminin geliştirilmesi, kullanımının yaygınlaştırılması, bu kaynakların verimli kullanımı ve kurulum kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar hedefler.
• Hali hazırdaki enerji politikalarının geliştirilmesi, enerji verimliliği planlaması, enerji ekonomisi konularında araştırmalar yapılması, sanayi ile işbirliği çalışmalarının gerçekleştirilmesi, topluma yönelik bilgilendirmeler yapılmasını amaçlayan Üniversitemiz; enerji öncelikli alanında nitelikli bilimsel araştırmalar yaparak, kamu ve enerji sektörü tarafından desteklenen Ar- Ge projeleri gerçekleştirmeyi hedefler.
• Üniversitemiz öğretim üyelerinin enerji alanında gerçekleştirdikleri ar-ge projelerine öncelik verilerek bu projeler yüksek bütçeli olarak desteklenmektedir.
• Bünyesinde, Enerji ve Enerji Sistemleri Doktora programını kurarak lisansüstü öğrencilerin bu programda doktora yapmasını teşvik eder. Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen 100/2000 doktora programında enerji alanında yetişmek üzere doktora öğrencilerine burslar verilir. TÜBİTAK tarafından desteklenen 2244 Sanayi Doktora Programlarında enerji verimliliği alanında sanayi firmalarının enerji alanındaki ar-ge projeleri ile ilgili ortak doktora çalışmaları sürdürülmektedir.
• Yukarıda bahsedilen ar-ge faaliyetlerinin yanı sıra kampüs içerisinde enerji verimliliği sağlayacak uygulamalara öncelik verilir. Bu bağlamda, Üniversitemizde tüm tadilatların ve yeni binaların enerji verimliliği standartlarına uymasını sağlamak için çalışmalar yürütür.
• Kampüs binalarında kullanılan cihazların, özellikle klima santralleri ve klima ünitelerinin enerji tasarruflu olmasına özen gösterilir.
• Üniversitemizin elektrik ihtiyacının bir bölümünün yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması için çalışmalar sürdürülmektedir.
• Üniversitemiz karbon salınımı ve emisyonların azaltılması çalışmalarına önem vermektedir. Üniversitemizde karbon ayak izimizin azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla her yıl yeni ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır. Yine bu amaçla kampüse girişlerde araç sayılarının sınırlandırılmakta ve öğrencilerimiz toplu taşımaya yönlendirilmektedir. Ayrıca, kampüs içerisinde öğrencilerimizin bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla öğrencilerimize ücretsiz olarak bisikletler kullandırılmaktadır.

AMAÇ 8: İNSANA YAKIŞIR İŞ VE EKONOMİK BÜYÜME

Çukurova Üniversitesi İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme Politikası

Dünya nüfusunun yaklaşık %25’i günlük 2 ABD Doları altında işlerde çalışmaktadır. Bu işlerin çoğu yorucu ve insana yakışır işler değildir. İnsana yakışır ücretlerle istikrarlı bir istihdam; yoksulluğun ortadan kaldırılması ve toplumda ekonomik bir büyüme için kritik bir öneme sahiptir. Çukurova Üniversitesinin “İnsana yakışır ve ekonomik büyüme amaçları”na ulaşmak amacıyla politikaları aşağıdaki konuları kapsamaktadır:
• Çukurova Üniversitesi akademik ve idari çalışanlarının eşitlik, güvenlik ve saygınlık koşullarında insana yakışır üretken işlerde çalışmasını sağlar. Üniversite personelinin zorla çalıştırılmasını engeller, tam ve üretken istihdamı destekler. Üretim faaliyetlerinin insana yakışır istihdam yaratmanın, girişimciliğin, yaratıcılık ve yenilikçilik destekli kalkınma politikalarını destekler. Yüksek katma değerli ve emek-yoğun sektörlere odaklanır, çeşitlendirir, teknolojik yenilik ve geliştirme sayesinde çalışanların verimliliğini artırır.
• Çalışanların tam ve üretken istihdama ve insana yakışır işlere erişimlerini sağlar, haklarını korur ve güvenli çalışma ortamlarının geliştirilmesini amaçlar. Eşit işe eşit ücret ilkesini benimser.
• Sürekli Eğitim Merkezi ve Kariyer Planlama Merkezinde eğitimler verir ve işsiz gençlerin sertifika sahibi olmalarını sağlar ve işsizliğin azalmasına katkı sunar.
• İşe alımlarda ve çalışma yaşamında yaş, din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim vb ayrımcılıklara karşı gereken önlemleri alır. İşe alımlarda işin nitelikleri ile personelin sahip olduğu nitelikler arasında uyumu sağlar.
• Üniversite personelinin her türlü çalışma haklarını savunmak üzere sendika, dernek, birlik vb kuruluşları kurmak veya bunlara üye olmak hakkını savunur ve destekler.
• Öğrencilerin üniversite bünyesindeki birimlerde yarı-zamanlı çalışmasını destekler.
• Toplumda farkındalığı artırmak amacıyla mobbing, şiddet, toplumsal cinsiyet ile ilgili dersleri ders planına ekler. Öğrencilerin konu ile ilgili dersleri seçimini destekler.
• Çalışanlarının çalışma yaşamında karşılaştıkları yıldırma, bezdirme, psikolojik şiddet, baskı, taciz, aşağılama, küçük düşürme vb her türlü etik dışı davranışı engelleme konusunda gereğini yapar ve ilgili birimlerle ortak çalışmaları destekler.
• İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ve niteliğinin artırılması amacıyla çalışmalar yürütür. Bu amaçla akademik ve idari personellere hizmet içi eğitim verir.
• Akademik ve idari çalışanlarının insana yakışır bir biçimde çalışabilmesi ve altyapının iyileştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları ve araştırmaları destekler.

AMAÇ 9: SANAYİ, YENİLİKÇİLİK VE ALTYAPI

Çukurova Üniversitesi Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı Politikası

Çukurova Üniversitesi bulunduğu bölgede etkin bir üniversite-sanayi iş birliği sağlayarak, sunmuş olduğu ar-ge yapısı ile yapılan araştırmaların ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunur ve bölge girişimcilik ekosisteminde öncülük yaparak girişimcilerin ihtiyacı olan her türlü altyapı imkanını sunar. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile bağlantılı olarak aşağıdaki faaliyetler politikalaştırılabilir:
• Çukurova Üniversitesi, sanayi ile yapmakta olduğu iş birliklerini ve altyapı yatırım politikalarını belirlerken, benimsemiş olduğu stratejik yol haritası doğrultusunda akıllı tarım, akıllı sağlık, enerji ve imalat sanayi yazılımları, nesnelerin interneti gibi inovasyon temelli yeni nesil teknolojiler ve grafik, animasyon, film, oyun gibi dijital yaratıcı sektörler alanlarına odaklanmaktadır.
• Fikri Sınai Haklar, patent ve lisanslama konusundaki farkındalığın artırılması, ulusal ve uluslararası patent sayılarını artırarak, ticarileşme ve lisanslama çalışmalarının etkin yürütülmesi, akademisyenler tarafından yapılan çalışmaların patentlenebilir olmasının özendirilmesi, teşvik edilmesi, ilgili eğitimlerin yaygınlaştırılması sağlanır.
• Akademik girişimcilik özendirilir.
• Sanayi ve uluslararası kuruluşlar ile ortak doktora programları tasarlanır.
• Yayın ve tezlere açık erişim yaklaşımı ile ulaşılmasını kolaylaştıracak mekanizmaların geliştirilmesi sağlanır.
• Öğretim elemanı başına uluslararası endeksli dergilerde yayınlanan yayın ve atıf sayısının artırılması teşvik edilir.
• Sanayi ile sağlıklı ve kalıcı iş birliklerinin geliştirilmesi hedeflenir.
• Toplumsal fayda sağlayacak sosyal girişimcilik ve öğrenci girişimlerinin desteklenmesi sağlanır.
• Melek yatırımcılar, erken aşama girişim sermayeleri, yatırımcı birlikleri ve benzeri oluşumların TTO koordinasyonunda girişimcilerle buluşmalarını sağlayarak, etkileşimin artırılması sağlanır.
• Sürdürülebilir kalkınmayı katkı sağlayacak araştırma projeleri için dış kaynakların alınması amacıyla tasarlanmış Üniversite içi kaynakların kullanıldığı mekanizmaların oluşturulması ve yürütülmesi sağlanır.
• Ar-Ge ve yenilik projelerinin başvuruları ve proje çıktılarının toplumsal faydaya dönüştürülmesi için akademisyenlere destek sağlanır.
• Üniversite kaynaklarının ve altyapılarının daha verimli kullanılması için programların tasarlanması, üniversite bünyesinde bulunan cihaz ve makinelerin ortak kullanımını sağlanır.
• Sanayi alanında kalkınmaya faydası olacak lisanslı yazılımlar ve akademik kaynaklar üniversitemiz altyapısına kazandırılır.
• Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı alanındaki araştırma projeleri için yeterli miktarda kaynak ayrılmaya çalışılır.
• Sürdürülebilir kalkınmaya katkısı olabilecek insan kaynağının üniversitemizde daha etkin yetiştirilebilmesi için öğrenci kulüplerinin, teknoloji takımlarının desteklenmesi, teşvik edilmesine yönelik çalışmalar yapılır.

AMAÇ 10: EŞİTSİZLİKLERİN AZALTILMASI

Çukurova Üniversitesi Eşitsizliklerin Azaltılması Politikası

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 42. Maddesi uyarınca “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz”. Çukurova Üniversitesi, Anayasanın bu maddesinin olması gerektiği gibi bünyesinde bulundurduğu birimleriyle toplumun her kesiminden gelen bireylere ayrım gözetmeksizin fırsat eşitliği sağlama hususundaki görevini önemsemektedir. Bireyler arasındaki eşitsizliğinin önüne geçmeyi hedefleyen Çukurova Üniversitesinin eşitsizliklerin azaltılması politikası aşağıda belirtilen hususları kapsar;
• Toplumun her kesiminden gelen bireylere; ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarının hepsinde eşit eğitim imkânı sağlar.
• Dil, din, ırk, cinsiyet ve renk gözetmeden gelir düzeyi yeterli olmayan, etnik kökeni farklı olan ve zihinsel – bedensel engeli olan öğrencilere eşit eğitim imkânı ve eğitim materyallerine kolay ulaşım sağlar.
• Bünyesinde yer alan birimlerin çalışmaları ile ayrımcılık, cinsel saldırı ve tacizi önleme politikalarını belirler.
• Üniversite bünyesinde Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi birimi altında kurulan Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek birimi ile akademik ve idari personellerine ve öğrencilerine destek verir.
• Ayrımcılık, Toplumsal cinsiyet eşitliği, Cinsel taciz ve cinsel saldırı ile ilgili farkındalıkları artırmak amacıyla bilimsel, kültürel ve sosyal etkinlikler düzenler.
• Engelli bireylerin eşit eğitim alma hakkını destekleyerek, bünyesinde yer alan birimlerin fiziksel ve sosyal yapılarını onlar için erişebilir hale getirir.
• Bireyi eğitim alma hakkından mahrum bırakan ayrımcılıklar ile ilgili bünyesinde yer alan birimlerde akademik personel ile idari personeline ve öğrencilerine bilgilendirmeler yapmayı hedefler.
• Bünyesinde yer alan birimlerde eğitim gören öğrencilerine mezuniyet sonrasında da toplumsal eşitsizlikler konusunda çevrim içi ve yüz yüze seminer imkânı sağlar.
• COVID-19 Salgını sırasında ve salgın sonrasında da devam eden çevrim içi eğitimlerde öğrencilerin eşit eğitim alması yönünde çalışmalar yapmış ve imkânı bulunmayan öğrencilerine salgın tedbirleri kapsamında birimlerinin kapılarını açmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kapsamında her bireyin korunmakta olan anayasal hakları çerçevesinde eğitim alma hakkını korumaya yönelik çalışmalarını istikrarlı bir şekilde sürdüren Çukurova Üniversitesi, hedeflediği ve yapmış olduğu çalışmalar kapsamında yerel, ulusal ve uluslararası boyutlardaki eşitsizliklerin giderilerek toplumun her bireyinin eşit eğitim almasını sağlamaya yönelik çalışmaları destekleyecektir.

AMAÇ 11: SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİR VE YAŞAM ALANLARI

Çukurova Üniversitesi Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları Politikası

Çukurova Üniversitesi, bireylerin sağlık, eğitim, spor ve kültürel yaşamlarına destek olan, sürdürülebilir yaşamı destekleyen çalışmalar yapmayı amaç edinen, kültürel ve doğal miras alanlarını korumayı ve toplumun faydalanmasını gözeten projeler yürüten, kampüs içerisinde lojman ve yurt imkanı tanıyan, faydalı yenilikçilik doğrultusunda personelinin fikirlerini de kapsayan kampüsün masterplanını hazırlayan, dört mevsim yeşil ve sürdürülebilir bir kampüse sahip olan kurumdur. Üniversitemiz politikası aşağıda belirtilen hususları kapsar;
• Mekanların, binaların, kentlerin ve yeşil alanların güvenli, erişilebilir, kapsayıcı ve eşitlikçi yaklaşım ile tasarlanmasına yönelik çalışmalar yapar.
• Sürdürülebilir yaşam çevresi kavramının kapsadığı tüm alanlarda gerçekleştirilecek araştırma ve uygulamalar için iç ve dış paydaşlarla işbirliği yapar.
• İnceleme, araştırma, eğitim ve uygulama sonuçlarını içeren seminer, konferans, panel vb etkinlik programları geliştirerek toplumun ulaşılabilen her kesiminde farkındalığı arttırmayı sağlar.
• Ders içeriklerine sürdürülebilir şehir ve yaşam alanlarına ilişkin konuları ekler, ilgili seçmeli derslerin sayısını artırmayı amaçlar, bu yöndeki lisansüstü tez çalışmalarının teşvik eder.
• “Yerel iklim değişikliği eylem planı” kapsamında çalışmalar yürüterek, bölgemizin eylem planına dahil olmasına öncülük eder.
• İklim değişikliğine uyum ve afetlere karşı dayanıklılık bağlamında, mekan tasarımından kentsel planlamaya kadar tüm ölçeklerde entegre politikaları benimseyen tasarımları geliştirir.
• Kentlerimizde yapılı çevrenin, doğal ve yarı doğal çevre üzerine olan baskısını azaltamaya ve kentsel açık/yeşil alan sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapar.
• Dünyanın kültürel ve doğal mirasının korunması bağlamında kültürel değerleri araştırır. Kent kimliğinin tarihi çevrenin koruma ve kullanım süreçleriyle birlikte ele alınması ve kentsel gelişme alanları ile tarihi kent bölgesi arasındaki bütünleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapar.
• Mevcut kent dokusu ve gelişme alanlarında arazi, enerji, malzeme, su ve yeşil etkin planlama, tasarım ve uygulama ilkelerine yönelik araştırmaları yürütür.
• Kentsel ve kırsal alanlar arasındaki sosyal ve çevresel bağlantıları destekleyecek araştırmalar yapar.
• Kentsel planlamanın yeşil alan potansiyeli açısından performansını artıracak yöntemler geliştirir. İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kentleşme hedeflerine ulaşmak için, peyzaj projelerinin standartlarını belirleyen araştırmalar yürütür ve “çevre dostu peyzaj projesi” sertifika önerileri geliştirir.
• Kentlerdeki plansız yapılaşmış alanlarda ortaya çıkan sosyal ve teknik altyapı sorunlarının tanımlanmasına ve bu alanlarda sağlıklı, yaşanabilir ve güvenli kentsel çevrelerin üretilmesine yönelik araştırmalar yapar.
• Odak gruplarına yönelik tematik eğitimler (malzeme kullanımı, enerji kullanımı, atık ayrıştırma ve depolama vb.) verir.
• Enerji etkinliğinin sağlanması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve küresel kuraklık tehlikesi bağlamında, açık alanlarda ve yapılarda yağmur suyunun toplanması ve kullanılmasına yönelik araştırmalar yapar ve karbon emisyonunun azaltılması amacıyla yerel koşullara uygun sürdürülebilir (yeşil sertifikalı) bina tasarım ilkelerini araştırır.
• Yılın büyük bölümünde dış mekan etkinliklerine izin veren iklime sahip bölgede yayalaştırma olanaklarını geliştirir, konforlu ve kesintisiz yaya caddeleri veya yaya bölgelerinin ile bisiklet yollarının planlama ve tasarımına yönelik araştırmalar yapar.
• Çukurova Üniversitesi kampusunun, tekil binaların tasarımından üst ölçekte tüm kampusun planlanmasına dek sürdürülebilirlik ilkelerinin sağlandığı bir kampus haline getirilmesi ve engelsiz üniversite hedefi konusundaki çalışmalara katkı sağlar.

AMAÇ 12: SORUMLU ÜRETİM VE TÜKETİM

Çukurova Üniversitesi Sorumlu Üretim ve Tüketim Politikası

Çukurova Üniversitesi, kampüs yönetimini ve kamu düzenini sağlarken, karşılıklı alış-veriş içerisinde bulunduğu özel sektörün bazı sorumluluklarını da göz önünde bulundurur. Çukurova Üniversitesi Avrupa Komisyonunun; kurum ve kuruluşların toplumun sosyal, çevresel ve ekonomik kaygılarını kendi istekleri ile etkinliklerinin ve paydaşlarıyla ilişkilerinin bir parçası haline getirmesi, topluma karşı ahlaki ve sorumlu davranması, bu yönde kararlar alması ve uygulaması gerekliliğini ifade eden “Kurumsal sosyal sorumluluk” kavramını benimseyerek hareket eder. Bu kapsamda:
• Çukurova Üniversitesi toplumsal desteği almak adına, üretimin öznesi olan işletmeler ile sanayi iş birlikleri ve altyapı yatırım projesi politikaları belirler.
• Şirketlerin toplum tarafından benimsenmesi ve beğenilmesi amacıyla kamu yararına faaliyetlerde bulunmasına imkan tanır.
• İşletmelerin sosyal paydaşlarına karşı çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan yarattıkları olumsuz etkileri önlemeye çalışır.
• İşletmelerin sosyal sorumlulukları çerçevesinde dernek veya vakıf bünyesinde yürüttükleri faaliyetlerini maliye politikası araçlarıyla destekler.
• Kampüs bünyesindeki mevcut kaynakları etkin bir şekilde kullanımını sağlayarak, israfın önüne geçerek tasarruf eder.
• Çukurova Üniversitesi sürdürülebilir ve destekleyici tüketimi sağlamayı hedefler.
• Kampüs bünyesinde bireylerin ihtiyaçlarının karşılanmasında tedarik zincirinin insan sağlığını koruyan ve kampüs ekosistemine zarar vermeyecek şekilde sağlanmasını amaçlar.
• Üniversite birimlerinde oluşan biyolojik ve kimyevi atıkların “Atık Yönetmeliği”ne uygun olarak gerçekleştirir ve kurumsal bazda “Entegre Atık Yönetim Sistemi” ile sürdürülebilirliğini sağlar.
• Sürdürülebilir Yeşil Üniversite ilkeleri ve sıfır atık yaklaşımı ilkelerine göre hareket eder ve kampüs işleyişinin her aşaması bu ilkeler doğrultusunda ilerler.
• Eğitim-öğretim ve çeşitli etkinlikler ile “sürdürülebilir üretim ve tüketim” fikrini öğrenci ve personelin benimsemesini sağlayarak ekolojinin korunmasına katkı sağlar.

AMAÇ 13: İKLİM EYLEMİ

Çukurova Üniversitesi İklim Eylemi Politikası

İklim değişikliği; iklim krizi olarak adlandırılmakta ve çevresel etkilerinden dolayı biyo-çeşitlilikte değişime neden olmakta ve insan hayatını olumsuz etkilemektedir. Özellikle Üniversitemizin de içinde bulunduğu Akdeniz bölgesinde etkisi daha da fazla hissedilen ve orantısız biçimde zarar veren iklim krizine karşı politikamız aşağıda belirtilmektedir:
• Üniversitemiz kampüsünde sera gazı emisyonunu azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak, enerji verimliliğini en üst seviyeye çıkarmak, çevreye daha az zarar veren altyapılar kullanmak ve enerji tasarrufuna yönelik önlemler almak amacıyla altyapı yatırımları yapar.
• Üniversitemiz iklim krizinin insan kaynaklı faaliyetlerden kaynaklandığı bilinciyle yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası panel, çalıştay, sempozyum vb eğitim faaliyetleri düzenler.
• Bu faaliyetlerin artırılması amacıyla toplumda her kesimin katılacağı paydaş toplantıların gerçekleştirilmesi ve İklim Eylem Planlarının oluşturulmasını amaçlar.
• Üniversitemiz, kampüste öğrencilerin, akademik ve idari personellerin iklim krizi ve iklim eylemi ile ilgili paydaş toplantılarına katılımını destekler ve farkındalığın artırılmasını amaçlar.
• Üniversitemizde iklim krizinin neden olduğu çevresel etkilerin ölçümü ve alınması gereken önlemler konusunda araştırmaların ve çalışmaların artırılmasına yönelik projelere öncelik verir.
• İklim krizinin farkındalığı ve çözümü ile ilgili süreçlerinde bilimsel çalışmaları, araştırma ve eğitim faaliyetlerini destekler.
• Üniversitemiz lisans ve lisansüstü öğrencilerinin iklim krizi ile ilgili farkındalığının artırılması ve insan kaynaklı olan iklim krizinin çözümünde görev ve sorumluluk bilincinin artırılması amacıyla lisans ve lisansüstü ders sayılarının artırılmasını, iklim krizi ve iklim eylemi ile ilgili sosyal sorumluluk çerçevesinde öğrencilerin daha etkin görev almasını destekler.
• Denizel ekosistemler iklim değişiminden büyük ölçüde etkilenmektedir ve iklim projeksiyonları bu etkinin artarak devam edeceğini göstermektedir. Bu bağlamda denizel canlı kaynakların yönetimi ve sürdürülebilir kullanımı amacıyla uzun dönemli izleme-planlama çalışmaları yapar.
• Çukurova Üniversitesi bulunduğu bölgede yeni deniz koruma alanlarının belirlenmesini, ayrıca küçük çaplı balıkçıların deniz kaynaklarına ve piyasalarına erişimlerinin sağlanmasını hedefleyen projeler yapar.
• Kampüs içi araç trafiğini azaltmak amacıyla, öğrencileri toplu taşıma ve ring servislerine yönlendirir.
• Kampüs ısıtma-soğutma ve elektrik ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmasını hedefleyen projeler yapılır.
• Tarımsal araştırma denemelerinde teknolojik gelişmelere uygun ekim-dikim yapılır.
• Kampüs’deki mevcut orman alanlarını koruma ve genişletme çalışmaları yapılır.

AMAÇ 14: SUDAKİ YAŞAM

Çukurova Üniversitesi Sudaki Yaşam Politikası

Çukurova Üniversitesi olarak sucul ortamlardaki gerek iklim değişikliği gerekse plastik kirliliğinin mevcut durumu, kaynakları, sucul yaşam üzerine etkisi ve sucul kaynaklı gıdalar üzerinden gıda güvenliği bağlamında yarattığı riskleri ortaya koymak amacıyla çalışmalar yürütmekte bunu da gerek karar alıcılarla gerekse de kamuoyuyla paylaşarak farkındalık yaratmaya ve yasa yapıcılara yol göstermek için çeşitli çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefler. Bu kapsamda:
• Su kütlelerinin plastik kirliliği “Temiz Su ve Sıhhi Koşullar Politikası” ile belirlenmiş olan temiz su ve sanitasyonu doğrudan etkilemektedir. Sucul ekosistemlerdeki bu problemin ortadan kaldırılması da “Sorumlu üretim ve Tüketim Politikası” ile belirlenmiş, sorumlu üretim ve tüketim hedefine ulaşmak ile ancak mümkündür.
• Su ortamlarında plastik kirliliği azaltmak için paradigmayı doğrusal bir ekonomiden sürdürülebilir olan döngüsel alternatiflere kaydırmak için uluslararası düzeyde hareket etmek zaruridir. Çukurova Üniversitesi bu bağlamda, sucul ekosistemlerdeki plastik kirliliğinin durumunun ortaya konulması, bunların besin zinciri içerisine transferi ve gıda güvenliği ile canlı sağlığı açısından potansiyel risklerinin tespiti ve bu kirliliğin kaynağının ortaya konulması, bu kirliliği kaynağında önleme ve azaltma stratejilerini ilgilendiren çalışmalar yapar.
• “Sorumlu üretim ve Tüketim Politikası” amacı kapsamında da sürdürülebilir olan ve sucul ortama en az etki yaratacak olan döngüsel malzeme tasarımını amaç edinen AR-GE çalışmalarına ekosistem temelli perspektifle çeşitli katkılar sağlar.

AMAÇ 15: KARASAL YAŞAM

Çukurova Üniversitesi Karasal Yaşam Politikası

İklim krizi özellikle tarım topraklarını etkilemekte çölleşme, kuraklık ve seller nedeniyle tahrip olan tarım topraklarının azalmasının önlenmesi, sürdürülebilir tarımın yapılması, ormanların sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla ormansızlaşmanın sona erdirilmesi ve biyo-çeşitlilik kaybının engellenmesi karasal yaşamın sürekliliği için oldukça önemlidir. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amacına yönelik olarak “Karasal Yaşam” politikalarının belirlenmesi için Üniversitemiz stratejileri aşağıda belirtilmiştir:
• Üniversitemiz, tarım topraklarında sürdürülebilirliği artırmak amacıyla çölleşmeyle mücadele eder.
• Çölleşme, kuraklık ve sellerden etkilenen tarım arazilerinin eski haline getirilmesi için araştırma ve çalışmalarda bulunur.
• Orman yangınları son yıllarda ülkemiz açısından büyük sorunlar oluşturmaktadır. Yanan ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılması veya orman ekosistemlerinde yangın sonrası vejetasyon dinamiğinin belirlenmesi konularında katkı sağlar.
• Karasal yaşam içinde yer alan tarım ve ormanlardaki bitki ve hayvanların biyo-çeşitliliğini korumak ve genişletmek için panel, çalıştay, sempozyum vb toplantılar düzenler.
• Karasal yaşam konusundaki toplantılara toplumun her kesiminin katılması amacıyla erişebilirliğin sağlanmasını amaçlar.
• Üniversitemiz kampüsünde bitki ve hayvan biyo-çeşitliliğinin durumu, korunması ve artırılması amacıyla öğrenci, akademik ve idari personellere “Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesinde” bulunan türler hakkında farkındalık eğitimi verilmesini, çalışmaların ve araştırmaların desteklenmesini amaçlar.
• Kampüsümüz genelinde endemik bitki ve hayvan türleri bulunduğundan, eğitim alanlarının dışında kalan alanlar yaban hayatı için muhafaza edilir.
• Çukurova Üniversitesi içerindeki Botanik Bahçesinde ilk ve ortaöğretim öğrencilerine bitki biyoçeşitliliği, endemik ve egzotik bitkilerin tanıtımı, bitki yetiştiriciliği konusunda eğitim ve öğretim verir.
• Üniversitemizin bulunduğu bölge, özellikle göçmen kuşlar için önemli göç rotası konumundadır. Göç rotalarına kurulan rüzgâr enerji santrallerinin göçmen kuşlarla olan etkileşimleri sürekli izlenir.
• Bölgede endüstriyel ürünlere ihtiyacın artması ile birlikte ilgili atıkların yüzey sularına (Dere, Çay, Irmak, Gölet vb.) karışmasıyla bu ortamlarda yaşayan canlıların üreme, gelişme, büyüme gibi fizyolojik özellikleri ve tür çeşitliliği üzerindeki etkileri incelenir.
• İklim değişikliği ve karbondioksit salınımı arasındaki ilişkiler, sera gazı salınımının belirlenmesi engellenmesine yönelik inovatif çalışmalar yapılır.
• İklim verilerine ve o yere özgü koşullara uygun arazi seçimi ile başlayan bütüncül bir anlayışla tasarlanan, doğal ve yerel malzemelerin kullanımını teşvik eden ekosisteme duyarlı çevre dostu, ekolojik yeşil bina tasarımı üzerine çalışmalar yapar.
• Çukurova Üniversitesi kampüs alanında bulunan yapılar, üniversitemiz ilgili birimleri ile iletişime geçilerek yapıların yeşil bina kapsamında toplam enerji yükleri hesaplanır, mevcut durum ile karşılaştırılarak ulaşılacak enerji kazanımı ortaya konulur.
• Kırsal alanlarda peyzajın korunması, yönetimi ve planlaması konularında araştırmalar yaparak politikalar geliştirir.
• Kamuoyunun, yerel ve bölgesel yönetimlerin ve ilgili diğer tarafların peyzaj politikalarının tanımlanması ve uygulanması ile ilgili olarak katılımlarına ilişkin prosedürlerin oluşturulması konularında çalışmalara öncelik verilir.
• Korunan alanlarda tespit, tescil, planlama, koruma, kullanma, yönetim ve izlemeye esas teşkil edecek envanter ve veri tabanı oluşturma çalışmalarını yürütür.
• Korunan alanların içinde ve birbiriyle ilişkili korunan alanlar arasında, ekolojik koridorlar tesis edilerek, korunan alanlarda ekosistem işlevlerinin sürekliliğini amaçlayan yönetim planı çalışmaları yapar.
• Karasal yaşamın sürdürülebilir kılınmasına engel durumunda olan ormansızlaşma, tarım alanları kaybı, doğal yaşam alanlarının parçalanması gibi olguların zaman içindeki değişim eğilimlerini izleyen, buradan yola çıkarak geleceğe dönük kestirimlerde bulunan, mekânsal planlamaların bu kestirimlere dayalı olarak yapılmasını sağlayan projeler oluşturur.
• Kurum içi ve kurum dışı projelerde desteklerin artırılması ve çeşitlendirilmesi konusunda çalışmalar yapar.
• Derslere/müfredata yukarıdaki konulara ait içerikleri ekler, seçmeli dersler oluşturur, lisansüstü tez çalışmalarını destekler.
• Karasal yaşamın sürdürülebilir kılınması için üniversite öğrencilerine ve topluma yönelik, farkındalık geliştirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenler.

AMAÇ 16: BARIŞ VE ADALET

Çukurova Üniversitesi Barış ve Adalet Politikası

Çukurova Üniversitesi “Barış ve adalet küresel kamusal mallar olarak nitelendirilir” ilkesine göre hareket eder. Dünya’da barış ve adaletin sağlanması uluslararası işbirliğini zorunlu kılar, gelişmiş ülkelerin küresel barış ve adaletin sağlanması konusunda yapıcı bir diplomasi izlemesini gerektirir. Barış ve adaletin sağlanması, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne dayalı etkin yönetimi gerektirmektedir. Üniversitemiz bu kapsamda;
• Üniversitemiz bünyesindeki mevcut “Çukurova Üniversitesi Göç Ve Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi” barış ve adalet konusuna ağırlık veren çalışmalar yapar.
• Eğitim-Öğretimde “Barış ve adalet” konusuna ağırlık veren “Ayrımcılığa Karşı Dersler”, “Toplumsal Cinsiyet ve İletişim”, “İnsan Hakları”, “Medya ve İnsan Hakları”, “Toplumda Kadın ve Medya” vb. dersler okutulur.
• Üniversitemiz yayın kanallarında (Radyo Üniversite, Okuyorum Gazetesi, Anlatı Dergisi, Blog/If İçeriği) “Barış ve adalet” konularının önemini vurgulayan medya içeriği üretimini teşvik eder.
• Cinsel şiddet, suç, istismar, işkence ve nefret söylemi kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla medyada görünürlüğü sağlayan çalışmalar yapar.
• Medyada nefret söylemi, siber zorbalık, cinsel şiddet konularında proje önerileri hazırlar, öğrencilerin bu projeler kapsamında görev almasını sağlar.
• Cinsel şiddet, istismar konularında toplumun farklı kesimlerine ulaşmayı hedefleyen araştırmalar gerçekleştirir, bu araştırmaların akademik yayınlara dönüşmesini sağlayarak, duyarlığı artırır.
• İnsan Hakları konusunda, “medya ve demokrasi” ilişkisini ortaya koyacak projeler hazırlar. Bu projelerde sivil toplum ile işbirliğini ön plana alarak, farklı ortaklıklar kurar. Yerel ve ulusal basında konuya dair programlara katılarak aynı zamanda medya içerikleri üreterek bunların paylaşımını sağlar.
• Medyada görünürlüğü artırmak için konunun uzmanları ile buluşmalar gerçekleştirir.

AMAÇ 17: AMAÇLAR İÇİN ORTAKLIKLAR

Çukurova Üniversitesi Amaçlar için Ortaklıklar Politikası

“Amaçlar için Ortaklıklar” dünyanın en büyük zorluklarından bazılarının üstesinden gelmek için kapasite, bilgi ve uzmanlığı ve finansal kaynakları artırmak için küresel ortaklıkları güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Kuruluşlar, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için çözümler geliştirmek ve kaynakları harekete geçirmek için, akademi, sivil toplum ve vatandaşlar ile birlikte çalışmayı öngörmektedir. “Amaçlar için Ortaklıklar”ı teşvik etmek için Çukurova Üniversitesi farkındalığı artırarak, uluslararası işbirliğini ve gelişmeyi destekleyerek ve iş etiğini dikkate alan kurumsal bir sosyal sorumluluk yoluyla kendi ağları içinde hareket eder. Bu kapsamda;
• Üniversitemiz finansal ve maddi kaynakların seferber edilmesi yoluyla uluslararası bilim ve teknoloji işbirliği programlarını destekleyecek ve uluslararası bilgi, teknoloji ağının artırılmasına yönelik etkinliklere katkıda bulunur.
• Çukurova Üniversitesi sosyal sorumluluk, işyerinde ve kuruluşumuzun tüm ilişkilerinde güvenilirliği, saygıyı, adaleti, dayanışma değerlerini destekleyen iş etiği ilkelerini benimser.
• Kurumsal bir sosyal sorumluluk stratejisi kapsamında Üniversitemiz, personelini gönüllülük çalışmaları gibi “Amaçlar için Ortaklıklar” kapsamında girişimlere katılmaya teşvik eder. Ayrıca akademik anlamda karşılıklı kalkınmaya endeksli hareketlikler adına ikili ve çoklu uluslararası işbirlikleri için adımlar atar.
• Üniversitemiz, 2030 yılına kadar gelişmekte olan ülkelere çevreye duyarlı teknolojilerin geliştirilmesini, transferini ve yayılmasını teşvik etmek amacıyla diğer ülkelerin bilim enstitüleri ile koordinasyonların artırılmasını amaçlar.
• Çukurova Üniversitesi yapmış olduğu ikili anlaşmalar ile karşılıklı akademisyen ve öğrenci hareketliliğini içerecek şekilde birçok alanda nitelikli insan gücü yetiştirilmesine katkı sağlar.
• Çukurova Üniversitesi, eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve proje faaliyetlerini sürdürürken, çok taraflı küresel ortaklıklar kurmayı, özellikle Kuzey-Güney ve Güney-Güney işbirliklerinin arttırılması taaddüdü içerisinde hem Küresel Kuzey hem de Küresel Güney ülkelerinde bulunan üniversiteler ve araştırma merkezleri ile işbirliklerini arttırmayı hedefler. Bu bağlamda Kurum Stratejik Planı (2019-2023) ve Uluslararasılaşma Strateji Belgesinde bu hedefe yönelik hususlar taahhüt altına alınmıştır.
• Uluslararasılaşma süreçlerinin önemli unsurlardan biri olan ve küresel işbirliklerine temel teşkil eden uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişimi alanında işbirliklerin ve bu değişim programlarına katılımcı sayısının arttırılmasını hedefler.
• Yükseköğretim Kurulu tarafından Araştırma Üniversitesi ve uluslararasılaşma alanında pilot üniversite olarak seçilen Çukurova Üniversitesi, kurumun akademik altyapısı ve bölgenin stratejik önem ve ihtiyaçları doğrultusunda öncelikli alanlarını belirlemiştir. Tarım ve Gıda, Enerji ve Çevre, Malzeme, Moleküler Tıp ve Bölgesel Kalkınma olarak belirlenen öncelikli araştırma alanlarında 2023 yılı sonuna kadar en az iki mükemmeliyet merkezi kurulmasını hedefler.
• Üniversitemiz hem öğrenci/öğretim elemanı değişim programları hem de ortak program ve ikili/çok taraflı bilimsel ve akademik işbirliği kapsamında ilişkilerin artırılması yönünde çalışmalar yürütür, Üniversitenin bölge, ülke ve uluslararası düzeylerdeki ilişkilerini geliştirmek ve toplumsal katkısını artırmak amacıyla uluslararası tanıtıcı faaliyetlere katılımı gerçekleştirir, ve uluslararası işbirliği ile yapılan Ar-Ge ve yenilik proje sayısının artırılması yönünde üniversite içi paydaşları destekler.
• Sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda farkındalık yaratmak amacıyla üniversitemiz tarafından öğrenci ve personele yönelik çeşitli konferanslar ve eğitimler düzenlenir.
• Çukurova Üniversitesi Proje Koordinasyon ve Geliştirme Ofisi, proje teklif çağrılarını (ulusal ve uluslararası) personele duyurur, araştırmacıları proje yazmaya teşvik eder, proje sahiplerine hazırlık ve uygulama aşamasında yardımcı olur, proje yazımı konusunda çeşitli eğitimler ve bilimsel toplantılar düzenler ve araştırmacıların projelerinin hazırlık aşamasında gerekli teknik desteği sağlar.
• Çukurova Teknokent bünyesinde Çukurova Bölgesinin teknolojik ve beşeri altyapısına önemli katkılar sağlayacak her türlü ulusal (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve diğer Bakanlıklar, Kalkınma Ajansları, Tübitak vb.) ve uluslararası (Avrupa Birliği, UNDP, ILO, IOM, GIZ vb.) destekli çok sayıda proje yürütülmektedir. Ayrıca, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR, Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kurumları imzalanan protokoller neticesinde ortaklıkları vardır.